บรรยากาศการเรียนการสอน

Social, Religious, and Cultural Studies
FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสุรางค์ ทองสว่าง
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูรุ่งนภา ทวีเชื้อ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูชนัญชิดา บุตรหนัน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูศวิพร ทรัพย์แสนดี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูแสงเดือน ศิริสุขชัยวุฒิ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูนพมาศ หรัญรัตน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูพิมพ์ปวีณ์ อาจเอี่ยม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูธมลวรรณ กานต์กิตติธร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูอุมาพร ปิ่นเนตร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูวรินธร ไชยกาล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูอรญา รุ่งทวีสิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูสุปัญญา เขียนเจริญ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux