บรรยากาศการเรียนการสอน

Social, Religious, and Cultural Studies
FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูวรินธร ไชยกาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูรุ่งนภา ทวีเชื้อ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูชนัญชิดา บุตรหนัน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูศวิพร ทรัพย์แสนดี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูสุปัญญา เขียนเจริญ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูอรญา รุ่งทวีสิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูพิมพ์ปวีณ์ อาจเอี่ยม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูธมลวรรณ กานต์กิตติธร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูอุมาพร ปิ่นเนตร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูนวินดา หนองนฤกาญจน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูสุพรรณี สุขีเกตุ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux